خرید

متقاضیان محترم اتمام روند ثبت نام  در سامانه مهر سلامت پس از ثبت مشخصات فردی خود و واریز بیعانیه انجام خواهد گرفت.

برای واریز بیعانه با پل های ارتباطی زیر هماهنگ باشید:

شماره تلفن: 09142202077

اینستا: mehresalamat

شماره کارت بانک ملی:

6037-9981-2656-1256

به نام سیروس اسماعیلی